موسسه خیریه توانبخشی دختران بی سرپرست و کم توان ذهنی
 هـمـــدم فتـح المـبین
www.Hamdam.org
  0   انتخاب زبان: English  
امروز: يكشنبه ۱۳۹۸ چهارم اسفند

بازيگر سريال پايتخت در حاشيه بازديد از دو مركز خيريه مشهد در گفت و گو با قدس: ما با عشق به شهداى مدافع حرم بازى كرديم
 
قدس خراسان، 5 اردیبهشت 97
هاشم رسائى فر ديروز چند خيريه و مركز
نگهدارى كودكان معلول و بى سرپرست مشهد
ميزبان دو تن از بازيگران ســينما و تلويزيون
بودند. ســيد على صالحى كه به قول خودش
همين سال گذشته بيش از 10 سفر به مشهد
داشته كه همه براى سركشى از مراكز خيريه
بوده اســت اين بار با خــودش هومن حاجى
عبداللهى را به مشهد آورده بود تا بازيگر نقش
رحمت در ســريال پايتخت نامش به فهرست
هنرمندانى افزوده شود كه به مشهد مى آيند
تا در كنار زيارت امام مهربانى ها ســرى هم به
مراكز خيريه اين شهر بزنند.
سورپرايزهايى براى « رحمت »
هومن حاجى عبداللهى و ســيد على صالحى
ديروز تــا قبل از ظهــر از دو مركز نگهدارى
كودكان معلول و بى سرپرســت مشهد بازديد
كردند، آن ها ابتدا به خيريه و مركز نگهدارى
دختران همدم رفتند، خاطره هايشان را گوش
دادند، جشن يكسالگى كارگاه قلمزنى را برگزار
كردند و البته هنرنمايى آن ها را نظاره گر بودند.
همه اين ها به نوعى براى على صالحى آشنا بود،
اما رحمت ســريال پايتخت هربار با سورپرايز
جديدى رو به رو مى شد؛ چهره اش معلوم بود
كه به طرز قابل توجهى تحت تأثير گفته ها و
هنرنمايى هاى دختران همدم قرار گرفته است
حتى درد ناشى از مصدوميت پايش هم مانع
از اين نبود كه او ذوق و شــوق دختران همدم
را ناديده بگيرد و با اينكه پايش لنگ مى زد با
روى گشــاده به اكثر اتاق هاى مركز سر زد و
با حوصله براى تك تك آن ها وقت گذاشــت.
اين اتفاق در بازديد سيد على صالحى و هومن
حاجــى عبداللهى از مركــز خيريه نگهدارى
پســران معلول و بى سرپرســت بهشتى نيز
افتاد و پســران اين مركز نيز يكى دو ساعتى
را با اين دو هنرمند خــوش گذراندند. وقتى
شرايط پاى هومن حاجى عبداللهى را ديدم به
او گفتم انگار پايتخت 5 حسابى تلفات داشته
كه به جز محسن تنابنده كه مجبور به جراحى
شده مصدوميت شــما و نسرين نصرتى را در
پى داشته است اوگفت: نه. مصدوميت من سر
ضبط يك ســريال پليسى برايم اتفاق افتاد تا
جايى كه مجبور شــدم پايــم را آتل ببندم تا
همين امروز هم آتل داشت، اما چون قرار بود
به مشهد بيايم آن را باز كردم و به قولى پايم را
گذاشتم و به مشهد آمدم.
سرنوشت نامعلوم پايتخت 6
نمى شــود رحمت سريال پايتخت را ببينى و
در مورد اين ســريال جذاب
از او نپرســى. هومن حاجى
عبداللهــى در مــورد آينده
پايتخت و شــرايط ادامه اش
به خبرنگار مــا گفت: هنوز
هيچ صحبتى در مورد ادامه
سريال نشده و هيچ تصميمى
هم گرفته نشــده است و به
نظرم بايد خستگى پايتخت
5 از تن همه بچه ها در بيايد تا پايتخت 6 كليد
بخورد؛ يكســرى صحبت هايى آقاى مقدم و
آقاى تنابنده كردند، ولى هنوز تصميم قطعى
گرفته نشده كه حالا كى شروع كنيم سريال
شــروع كنيم يا سينمايى. فعلاً بچه ها درحال
استراحتند.
دستمزدهايى كه واقعيت ندارد
او از خنــده مردم به عنــوان بهترين اتفاق
در پايتخــت 5 ياد مى كنــد و البته گريزى
مى زنــد به آنچــه كه اين روزهــا در مورد
دريافــت دســتمزد بازيگران اين ســريال
مطرح مى شــود.ما كارى نداريــم به اينكه
چه بازيگرى چقدر دستمزد گرفته كه البته
همه اين ها در فضاى مجازى پيچيده و يك
اشتباه و يك شيطنت بوده به نظر من چون
بچه ها آن قدر دستمزد نگرفتند و يك سوم
آنچــه مردم فكر مى كنند بچه ها دســتمزد
گرفتند.مــا يــك گــروه
بوديم كه 20 ســال است
در كنار هــم بوديم حتى
از زمانــى كه در دانشــگاه
بوديــم و آمديــم بــراى
خنده و خوشــحالى مردم
يكسرى تلاش ها كرديم كه
متأسفانه بعضى ها حسادت
هايى دارند و براى اتفاقاتى
كه افتاده شــادى مردم را تبديل به حاشيه
مى كنند و نمى گذارند ملت از اين شــادى
احساس خوبى داشته باشند.
شيطنت هايى براى پايتخت
حاجى عبداللهى همچنين به شيطنت هايى كه
در مورد سريال پايتخت 5 مى شود و سياسى
جلوه دادن آن اشاره مى كند و مى گويد:خيلى ها
دوست دارند اين كار را جهت دار بكنند، اما اين
كار به هيچ عنوان جهت دار نبود اين كار يك
سوژه سينمايى بود كه قرار شد بعد از اينكه با
مؤسسه اوج كار كرديم و سفارش دادند كار در
قالب سريال بيشتر پرداخته شود و به جاى يك
فيلم سينمايى 100 دقيقه اى يك سريال چند
قسمتى ساخته شود. همه دوستان و همكاران
ما در اين سريال تعصب داشتند. ما با عشق به
شــهداى مدافع حرم در سريال پايتخت بازى
كرديم. همه با اعتقادات قلبى خودشــان كار
مى كردند احساس ما اين بود كه در قالب يك
سوژه طنز حرفى هم بزنيم و پيامى هم به مردم
بدهيم؛ يك پيام همبستگى يك پيام همدلى،
همين هم بود كه خدا را شــكر توانستيم اين
پيام را بدهيم.
انرژى گرفتم
وى همچنين در مورد ســفرش به مشــهد و
بازديد از مراكز خيريه همدم و بهشــتى اظهار
داشــت: يك اتفاق خيلى خوب براى من بود و
انرژى زيادى داشت من اينجا هرچه كه ديدم
آدم هاى هنرمند بود، اصلاً معلوليت به چشم
نيامد احســاس من اين است كه اين دوستان
خيلــى از ما انســان هاى به اصطلاح ســالم
خوشبخت تر هستند. ما كه به اينجا مى آييم اين
دوستان لطف مى كنند و ما را قبول مى كنند
اينجا حالمان خوب شد. موجب افتخار است اول
كه ما به مشهد مى آييم به زيارت امام رضا(ع)
مشــرف مى شــويم و بعد هم بچه هاى خوبى
كه در اين مراكز هستند را مى بينيم و دوبرابر
حالمان خوب مى شود.
 
 
تاريخ:  ۱۳۹۷/۲/۶ به اشتراک گذاشتن این خبر :    
 


معرفی این خبر به دوستان


نظرات
نقدی موجود نیست
نظر شما

امتياز کاربران 0 از 5
 

 
آدرس پستی : مشهد ، بلوار خیام شمالی ، خیابان عبدالمطلب ، عبدالمطلب 58

تلفن: 31732 (051)


تلفنخانه : 37111764 - 37111755 (051)
تلفن مستقیم مدیریت : 2 - 37112111 (051)
تلفن مستقیم معاونت : 14-37112113 (051)
پاسخگوی شبانه روزی: 6262 125 0935
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه خیریه دختران کم توان ذهنی و بی سرپرست همدم می باشد.

www.hamdam.org


طراحی، توسعه و بهینه سازی سایت (سئو): سینام - ایرسئو